%d8%a2%d8%aa%d8%b4

بر اساس تفاوت در تعریف بعضی ازبخش های مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به ۳  شاخه زیر تفکیک نمود :

  • آتش سوزی اماکن مسکونی
  • آتش سوزی اماکن اداری – تجاری (غیر صنعتی)
  • آتش سوزی اماکن صنعتی