۳%d8%ab13

به صورت ساده بیمه نامه بدنه ، بیمه ای است که خسارات وارده به خودروی شما را به علت تقصیر خودتان پوشش میدهد،

گاهی پیش می آید ماشین شما در کنار خیابان پارک شده و کسی با شما تصادف و از صحنه فرار میکند و شما دیگر به وی دسترسی ندارید،بیمه بدنه در اینجا نیز ،خسارت شما را جبران مینماید.

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه ، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.

از محل اين بيمه نامه مي توان خسارت وارد به وسيله نقليه را که شامل موارد زير مي شود جبران نمود :

  • حادثه (کلي و جزئي) / برخورد خودرو با يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به خودرو
  • سقوط / واژگون شدن خودرو
  • حريق (آتش سوزي، صاعقه، انفجار)
  • سقوط خودرو
  • سرقت کلی خودرو
    البته خطرات تبعي ديگري نيز از قبيل:

1- پوشش سرقت: سرقت درجا لوازم مورد درخواست ؛ سرقت درجا کلیه لوازم ؛ سرقت درجا لوازم تا سقف پنج درصد ارزش خودرو

2- پوشش نوسان بازار : نوسان بازار تا 25 درصد – نوسان بازار تا 50 درصد – نوسان بازار تا 100 درصد

3- پوشش های اضافی: سیل، زلزله و آتشفشان – طوفان، گردباد و تگرگ- پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی- شکست شیشه – ایاب و ذهاب

یا پوشش ویژه(شامل پوشش شکست شیشه، اسیدی، طوفان، سیل، ایاب ذهاب)

وجود دارد كه بيمه‌گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اضافي، از بيمه‌گر درخواست نموده و آنها را نيز تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار دهد.

خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد .

انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند درمقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود وبيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يانامقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اينصورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت ، حق استرداد آن را از بيمه گذار خواهد داشت.

نحوه تعيين وپرداخت خسارت

نحوه تعيين مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود.درصورت عدم توافق درمورد ميزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد.

الف- خسارت كلي :

موضوع بيمه موقعي بكلي ازبين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 60 روز پس ازسرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير وتعويض قسمتهاي خسارت ديده آن بااحتساب هزينه هاي نجات از 75 درصد قيمت آن درروز حادثه بيشتر باشد.

تبصره 1 :درخسارت كلي ملاك محاسبه و تسويه خسارت ، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تامبلغ بيمه شده خواهدبود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تاحد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشترنشود.

تبصره 2 :ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند ، خسارت را با كسر فرانشيز و سايركسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره 3 :با پرداخت خسارت كلي ، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعدبه بيمه گذار مسترد مي شود.

تبصره 4:قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه‌، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.

تبصره 5 :چنانچه تا يكسال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.

ب ) خسارت جزئي :

خسارتهايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود.ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسراستهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي(به جزء شيشه ها و شيشه چراغها ) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هرسال 5 درصد و حداكثر 25درصد خواهد بود.

مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آنيا اعلام راي داور مرضي الطرفين ، هيئت داوري يا دادگاه ( موضوع ماده 22 ) خسارت راپرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه 60 روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود .

تبصره 1 :بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت ، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا” كمتر از آن ميسر نيست تعميركند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هرحال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.

تبصره 2 :در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

بيمه مضاعف

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري درمقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد.چنانچه قبلا ” تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهدداشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها ، خسارت را جبران نمايد.

لازم به ذكر است اين بيمه‌ فقط‌ در داخل‌ خاك‌ ايران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازكشور مشمول‌ بيمه‌ نمي باشد‌ مگر اينكه‌ صراحتا” در شرايط‌ خصوصي‌ بيمه‌نامه‌ ذكرشده‌ باشد.

الف-  لازم است موارد بيمه به قيمت واقعي روز بيمه شود تا بيمه‌گر با وصول حق بيمة واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به طور كامل جبران نمايد. بدين ترتيب توصيه مي‌شود كه وسيلة نقليه حتما مطابق با قيمت واقعي روز بيمه گردد.
ب- در مواردي كه عامل خسارت و به عبارت ديگر مقصر حادثه شخصي غير از بيمه گذار باشد، لازم است از هر گونه مصالحه با وي خودداري شود تا بيمه‌گر بتواند پس از پرداخت خسارت به مقصر حادثه مراجعه نمايد، بديهي است سازش با مقصر حادثه از سوي بيمه‌گذار به منزلة انصراف وي از دريافت خسارت است.
ج- وقوع حوادث بايستي توسط مقامهاي انتظامي تائيد گردد و اين امر در مورد خسارت عمده الزامي است.
د- ضروري است در صورت وقوع حادثه ، در اولين فرصت مراتب به بيمه‌گر اعلام شود تا بيمه‌گر فرصت كافي براي رسيدگي و تسوية خسارت در كمترين زمان ممكن را داشته باشد. حداكثر مهلت اطلاع به شركت بيمه مطابق مقررات 10 روز است.
ه­ـ از آنجا كه ممكن است بيمه‌گذار قادر به پرداخت حق بيمه به صورت يكجا نباشد، در هنگام صدور بيمه نامه بدنه اتومبيل مي‌توان 30% حق بيمه را نقدا و بقيه آن را حداكثر در 6  قسط ماهانه متوالي پرداخت نمود.
چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي شود ، بلافاصله به شركت بيمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه نامه شركت بيمه نام بيمه گذار را تغيير داده و بيمه نامه رسماً به خريدار جديد منتقل گردد .
هر گونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايستي به اطلاع شركت بيمه برسد .

خطرات خارج از تعهد بيمه بدنه :

1-كاهش بهاي وسيله نقليه در نتيجه حادثه يا حريق.
2- نداشتن گواهينامه رانندگي.
3- خسارت وارده مربوط به خط كشيدگي يا ميخ كشيدگي بدنه اتومبيل .
4- شكست شيشه به تنهايي ( مگر باتوافق شركت بيمه ) .
5- آسيب به لاستيك ها به تنهايي ( مگر با توافق شركت بيمه ).
6- خسارت ناشي از يدك كشي و بكسل كشي توسط اتومبيل ( بجز مواردي كه مجاز بوده و كليه اصول ايمني – رعايت شده باشد ( و يا استفاده اتومبيل در موارد غير مجاز.
7- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار يا راننده وي يا هر كسي كه وسيله نقليه به او سپرده شده است وارد مي آيد .
8- خسارتهاي ناشي از ضبط ، توقيف و مصادره اتومبيل به دست مأموران انتظامي .
9- مست بودن يا در حالت عادي نبودن راننده .
10- خسارت ناشي از مسابقات اتومبيل راني ، شرط بندي يا آزمايش سرعت و آموزش رانندگي .
11- خسارت هاي وارده به محموله هاي وسايل نقليه .
12- خسارت ناشي از كهنگي و اسقاط ، عدم مراقبت در نگهداري و يا معايب ساختماني وسيله نقليه .
13- خسارت ناشي از عدم النفع.
14- خسارت وارده به وسيله نقليه مورد بيمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و يا درحين بارگيري و بار اندازي.
15- خسارت وارده به زيربندي اتومبيل مگر در اثر واژگوني اتومبيل و يا يك حادثه مشخص مشمول بيمه .
16- زمين لرزه ، سيل و آتشفشان .
17- خسارت ناشي از خطرات اجتناب ناپذير .

خطرات تحت پوشش بيمه بدنه :

1- برخورد اتومبيل با شيء ثابت و متحرك و يا بالعكس ، خواه اتومبيل ساكن باشد و يا درحال حركت .
2- سقوط و يا واژگوني اتومبيل .
3- هزينه حمل اتومبيل آسيب ديده به نزديكترين تعميرگاه ( حداكثر تا 20 درصد كل خسارت ايجاد شده ) .
4- آسيب ديدگي و يا از بين رفتن اتومبيل آسيب ديده در جريان حمل .
5- خسارتهاي وارده در اثر آتش سوزي ، انفجار و صاعقه به اتومبيل و اسباب و لوازم يدكي آن در صورتيكه خسارت وسايل و دستگاههاي الكتريكي پرداخت مي شود كه آتش سوزي در اثر استهلاك و كاركرد آنها نباشد.
6- دزدي اتومبيل و يا وسايل آنها .
7- خسارتهاي وارده به بدنه اتومبيل در اثر دزدي و يا شروع دزدي .