بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های اتومبیل است و بنا به قانون مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یک قانون شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینکه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یک بیمه مسئولیت است به این صورت که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می کند .بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های اتومبیل است و بنا به قانون مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

به موجب ماده یک قانون شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تیلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن – اعم از اینکه اشخاص حقوقی باشند – مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی ای هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نیز مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند .

بیمه شخص ثالث یک بیمه مسئولیت است به این صورت که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر بیمه می کند .

حال چرا می گویند شخص ثالث ؟

علتش آن است که اصولاً در بیمه همواره دو طرف بیمه گر و بیمه گذار را داریم در حالیکه در اینجا شخص دیگری وارد می شود که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار و اگر خسارتی به او وارد شد ، زیان وارده جبران می شود ، لذا می شود طرف سوم و ثالث .

اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمی شود و اگر اتومبیل بیمه شده با اتومبیل و یا شئ دیگر نیز برخورد کند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نیز از طریق شخص ثالث قابل جبران است .

در واقع عنوان شخص ثالث در اینجا به طرف سوم قضیه ( که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار ) اطلاق می شود .

بطور خلاصه افرادی‌ که‌ در یک‌ جامعه‌ زندگی‌ می‌کنند باید تابع‌ قوانین‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همین‌ دلیل ‌چنانچه‌ شخصی‌ چه‌ از روی‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بی‌احتیاطی‌ و غفلت‌ مرتکب‌ عملی‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و باید به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بی‌احتیاطی‌ برسد و زیان‌ وارد اعم‌ از مالی‌ ویا جانی‌ را جبران‌ کند. مسئولیت‌ مدنی‌ زمانی‌ جنبه‌ عملی‌ به‌ خود می‌گیرد که‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زیان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ کند. تفاوت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ با مسئولیت‌ جزایی‌ در این‌ است‌ که‌مسئولیت‌ جزایی‌ قابل‌ بیمه‌ کردن‌ نیست‌ و مغایر قوانین‌ و عرف‌ جوامع‌ انسانی‌ تلقی‌ می‌شود.

میزان تخفیف عدم خسارت بیمه ثالث به شرح ذیل است:

سنوات عدم خسارت تخفيف

سال اول 10 درصد حق بيمه ساليانه

سال دوم 15 درصد حق بيمه ساليانه

سال سوم 20 درصد حق بيمه ساليانه

سال چهارم 30 درصد حق بيمه ساليانه

سال پنجم 40 درصد حق بيمه ساليانه

سال ششم 50 درصد حق بيمه ساليانه

سال هفتم 60 درصد حق بيمه ساليانه

سال هشتم و بعد 70درصد حق بيمه ساليانه

خطرات اصلی مورد پوشش

شما مي توانيد با داشتن بيمه نامه شخص ثالث، خسارتي را که توسط خودروي شما به اشخاص ثالث وارد مي شود، جبران نماييد. البته براساس قانون بيمه اجباري شخص ثالث، همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت هاي مالي و جاني نزد يكي از شرکت هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.

در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه دو نوع پوشش جاني و مالي وجود دارد. در واقع حداقلي كه در قانون براي اين بيمه تعيين گشته است تعهد اصلي بيمه گر است كه بيمه اجباري نيز ناميده مي شود .

پوشش جاني:

حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه جاني براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد .

پوشش مالي:

حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه مالي براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد .

خطرات خارج از تعهد:

1- بكار بردن وسيله نقليه در مسابقات شرط بندي و آزمايشهاي فني و رانندگي .
2- حريق در اثر سوخت گيري اتومبيل .
3- خسارت هاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير سيل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب و غيره .
4- تشعشعات هسته اي و راديو اكتيويته .

5- خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه

6- خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم

7- خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌