طرح بيمه سنوات كاركنان چيست؟

بيمه سنوات كاركنان با هدف ايجاد پشتوانه مالي براي ايام بازنشستگي كاركنان و نيز كاهش تعهدات مالي كارفرما طراحي گرديده است. در اين طرح كارفرما با پرداخت مبلغي معادل پايه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش هاي بيمه اي براي آنان، سرمايه مناسب و مطمئني را در زمان بازنشستگي يا قطع همكاري براي كاركنان تامين مي‌نمايد.

چه منافعي براي كارفرمايان و كاركنان ايجاد مي نمايد؟

– پرداخت سنوات كاركنان به شركت بيمه براساس حقوق پايه هر سال

– سرمايه گذاري سنوات پرداختي و تشكيل اندوخته سرمايه گذاري

– امكان پرداخت حق سنوات واقعي كاركنان بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي و مدت زمان سابقه نزد شركت بيمه

– امكان پرداخت مبلغي بيش از سنوات واقعي كاركنان در زمان بازنشستگي

– تخصيص سود تضميني سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمايه گذاري

– بهره مندي از سود مشاركت معادل ۸۵ % سود تحقق يافته مازاد بر سود تضميني در صورت از محل اندوخته بيمه نامه هاي سنوات

مزاياي متعدد اين بيمه نامه براي كاركنان:‏

-تجميع مبالغ سنوات بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي كارفرما و دريافت آن در پايان زمان همكاري

– امكان دريافت مبلغي مازاد بر مبلغ سنوات واقعي در زمان بازنشستگي

– امكان دريافت سرمايه بيمه نامه بصورت يكجا يا مستمري

– استفاده از پوشش هاي بيمه اي به مدت ۳۰ سال

– امكان استفاده از پوشش هاي بيمه اي در حين قرارداد

– تامين سرمايه بيمه اي متناسب با حق بيمه پرداختي براي اعضاي خانواده در صورت فوت هر يك از كاركنان در طول قرارداد

– معافيت سرمايه دريافتي از ماليات بر ارث و درآمد

-امكان دريافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخريدي بيمه نامه با شرايط استثنايي:

بدون ضامن و سپردن وثيقه

بازپرداخت در دوره زماني حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترين نرخ بهره

كاهش نيافتن اندوخته بيمه نامه و تخصيص سود به كل اندوخته بيمه نامه درصورت دريافت وام

پوشش هاي بيمه اي در اين بيمه نامه شامل چه تعهداتي است؟

– امكان تعيين سرمايه فوت تا ۱۸ برابر حق بيمه پرداختي سالانه

– كمك هزينه درماني بيماريهاي صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه اي تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال براي هر يك از كاركنان

– دريافت سرمايه تا ۴ برابر سرمايه بيمه اي درصورت فوت براثرحادثه

– دريافت سرمايه نقص عضو يا از كارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه

مزاياي ويژه طرح سنوات پارسيان چيست؟

– امكان انتقال تعهدات سنوات تجميع شده سالهاي گذشته به شركت بيمه

– ارائه تخفيف جمعي و افزايش ارزش بازخريدي بيمه نامه- ارائه تخفيف از ديگر رشته هاي بيمه اي (بدنه، حوادث، آتش سوزي و…)

– دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق بيمه زودتر از تاريخ سررسيد

– امكان افزايش حق بيمه پرداختي متناسب با حقوق پايه هر سال

– افزايش پوشش هاي بيمه اي در هر سال متناسب با افزايش حق بيمه پرداختي