بیمه مرهونات بانکی بیمه پارسیان

دریافت وام از بانک ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

شرکت بیمه پارسیان جهت رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانکی متعهد می شود دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.

مدارک لازم جهت صدور این بیمه نامه:

نامه بانک

فاکتور خرید

تکمیل فرم پیشنهاد آتشسوزی با توجه به کاربری مرهونه