%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84

بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل

براساس ماده ۳۸۸ اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره در قبال ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها می باشد. با خرید این بیمه نامه متصدیان حمل و نقل می توانند مسئولیت خود را در قبال صاحبان کالا و ارسال کنندگان تحت پوشش قرار دهند. بدیهی است خسارت وارده به بار در بیمه های باربری و مسئولیت متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .