%d9%85%d8%b326

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

این بیمه نامه در صورت خرید بیمه نامه آتش سوزی صادر می گردد .

خسارات مالی و جانی وارد به همسایگان (غیر از کارکنان) ناشی از آتش سوزی و خطرات تحت پوشش در بیمه نامه مذکور تحت پوشش می باشد.

لازم به ذکر است چنانچه در بیمه نامه آتش سوزی پوشش ترکیدگی لوله آب خریداری شده باشد و بیمه گذارا خواهان این پوشش در بیمه نامه مسئولیت نیز باشد.

قبل از صدور این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان از محل مورد نظر و همسایگان بازدید به عمل خواهد آورد.