بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران.

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاههای شهربازی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ها در قبال کودکان

بیمه مسئولیت مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌کنندگان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران اردو / تور های سیاحتی و زیارتی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران رستوران‌ها و استراحتگاههای ساحلی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران تئاتر و سینما