%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c

بیمه مسئولیت ناشی از کار

به طور معمول طرفین یک قرارداد ممکن است بطور غیرعمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند.
این بیمه‌نامه خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.