%d9%85%d8%b316

بیمه مسئولیت مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌کنندگان

این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.