%d9%85%d8%b35

این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بیماران تحت معالجه، مداوا، مراقبت و سایر اعمال پزشکی و پیراپزشکی ناشی از مسئولیت پزشک یا پیرا پزشک را جبران می‌نماید.

در صورتی که این بیمه نامه طی تفاهمنامه گروهی صادر شود مشمول تخفیفات گروهی به شرخ ذیل خواهد شد:

  • گروههای متشکل از ۱۵الی ۵۰ نفر ۵ درصد حق بیمه پایه
  • گروههای متشکل از ۵۱ الی ۱۰۰ نفر ۱۰ درصد حق بیمه پایه
  • گروههای متشکل از ۱۰۱ الی ۲۰۰ نفر ۱۵ درصد حق بیمه پایه
  • گروههای متشکل از ۲۰۱ الی ۴۰۰ نفر ۲۰ درصد حق بیمه پایه
  • گروههای متشکل از ۴۰۱ نفر به بالا ۲۵ درصد حق بیمه پایه

البته در این حالت نیز برای هر پزشک یک بیمه نامه صادر خواهد شد.