%d9%85%d8%b323

بیمه مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو در قبال مالکین اتومبیل

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی ، انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه ، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت مدیر تعمیرگاه توسط این بیمه نامه جبران خواهد شد. بدیهی است خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور مدیر تعمیرگاه جبران می شود.