%d9%85%d8%b38

 بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران.

این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان که ناشی از مسئولیت مدیر استخر باشد را جبران می نماید. همچنین مدیر استخر می تواند پوشش مسئولیت ناجیان غریق در قبال شناگران را نیز خریداری نماید. منجیان غریق باید دارای کارت منجیگری معتبر از فدراسیون شنا باشند بدیهی است مسئولیت مدیران استخر در قبال کارکنان با تهیه پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه می شود