%d9%85%d8%b317

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد. در این بیمه نامه تحت شرایط خاص خسارت وارد به کارکنان و اموال کارفرما نیز پوشش خواهد داشت.

چه نوع خسارتهایی در این بیمه نامه جبران می شود؟

  • فوت و نقص عضو
  • هزینه های پزشکی
  • خسارات مالی

در این بیمه نامه خسارت وارد به چه کسانی جبران می شود؟

  • خسارات بدنی وارد به کارکنان.
  • خسارات بدنی وارد به مالک.
  • خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث
  • خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث.

توجه: خسارت مالی وارد به پروژه ی در دست طراحی یا نظارت تحت پوشش نمی باشد)

آیا پروانه های سال قبل هم در این بیمه نامه پوشش دارند؟

در این بیمه نامه مهم نیست که صدور پروانه ساختمانی در چه زمانی صورت گرفته است ، زیرا همه پروانه ها را بدون توجه به اینکه کی صادر شده است پوشش می دهد مشروط به اینکه :

۱- خسارت در زمان اعتبار این بیمه نامه رخ داده باشد.(یعنی بعد از انقضای بیمه نامه تعهد بیمه گر هم به پایان می رسد حتی اگر کار نظارت به پایان نرسیده باشد)

۲-خسارت در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد.(یعنی خساراتی که بعد از پایان کار رخ داده باش تحت پوشش این بیمه نامه نیست)