%d9%85%d8%b318

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر گاز

این بیمه نامه خسارات بدنی و مالی وارد به مشترکین و  اشخاص ثالث که ناشی از خطای حرفه ای بیمه گذار در تایید لوله کشی های گاز رخ می دهد را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح جبران می نماید.

این بیمه نامه کدامیک از تاییدیه ها را تحت پوشش قرار می دهد؟

  • تاییدیه هایی که در مدت اعتبار این بیمه نامه صادر شده باشد.

آیا می توانم تاییدیه های قبلی ام را هم پوشش دهم؟

  • بله شما می توانید با پرداخت حق بیمه اضافه تاییدیه های قبلی خود را هم تحت پوشش این بیمه نامه در آورید.