مهم : در موارد زیر به جای تکمیل فرم پیشنهاد شناسه ۱۲۰(غیر ساختمانی) از شناسه ۱۱۰ (ساختمانی)استفاده نمایید:
۱- فعالیت ساختمانی که در مرحله نماکاری یا نازک کاری باشد.
۲-پیمانکارانی که فقط یک مرحله از کار را انجام می دهند مثلا مرحله خاک برداری یا فقط مرحله جوشکاری اسکلت.

نکات لازم جهت صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

لازم به ذکر است  بیمه نامه ساختمانی از مرحله تخریب تا احداث ساختمان را پوشش می دهد.

کپی پروانه ساخت جهت صدور بیمه نامه و تاییدیه الزامی می باشد.

تا قبل از نما کاری و نازک کاری ملاک محاسبه حق بیمه بر اساس متراژ زیر بنا مندرج در پروانه ساخت می باشدو بعد از آن بر اساس تعداد نفرات شاغل در این مجموعه.

نکته : پوشش پیمانکاران فرعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در صورت تقاضای پوشش مالی برای این بیمه نامه حتما بازدید توسط کارشناس مربوطه انجام می پذیرد.(بین ۲ روز تا ۱۰ روز زمان می برد) و به این نکته بایدتوجه داشت که برای قبول ریسک عمر بنا نباید بالا باشد.