آیا از تخفیفات عدم خسارت در بیمه بدنه شرکت بیمه پارسیان اطلاع دارید ؟

  • تخفیف عدم خسارت
سنوات عدم خسارت تخفیف
سال اول ۲۵ درصد
سال دوم ۳۵ درصد
سال سوم ۴۵ درصد
سال چهارم و بالاتر ۶۰ درصد

تخفیف ویژه شخص ثالث(تخفیف عدم خسارت مالکیت)

(در صورتی که خودرو بیمه نامه شخص ثالث جاری داشته باشد ، تعداد سالهای تخفیف درج شده بر روی بیمه نامه شخص ثالث ، مشروط به عدم تغییر مالکیت قابل انتقال به بیمه نامه بدنه می باشد.)

مدارک لازم: کپی کارت سبز خودرو جهت اعمال تخفیفهای عدم خسارت مربوط به بیمه گزار

مثال: اگربر روی بیمه شخص ثالث خودرو تخفیف عدم خسارت ۸سال باشد, ولی خودرو دو سال به نام بیمه گزار باشد این تخفیف برای ۲سال قابل اعمال خواهد بود.

خودرویی که کمتر از یک سال خریداری شده است (کارت سبز بنام بیمه گزار)مشمول تخفیف نمی شود.

خودرویی که ۲سال و ۸ماه خریداری شده است , ۲سال تخفیف عدم خسارت خواهد گرفت.

آیا از تخفیفات گروهی بیمه بدنه شرکت بیمه پارسیان اطلاع دارید ؟

  • تخفیف جهت خودرو های صفر کیلومتر ( خودروهایی که کمتر از ۴ماه از شرکت سازنده تحویل گرفته شده اند خودرو صفر بشمار می آیند- کپی کارت سبز-۲۰%)
  • تخفیف دارندگان بیمه شخص بیمه پارسیان(صدور بیمه شخص ثالث نزد شرکت بیمه پارسیان- کپی بیمه نامه ثالث – ۳۵%تخفیف)
  • تخفیف جهت سهامداران و دارندگان حساب در بانک پارسیان( با افتتاح حساب در بانک پارسیان و ارائه صفحات اول و دوم دفترچه حساب – ۲۵% تخفیف)
  • تخفیف جهت سهامداران بیمه پارسیان
  • ارائه تخفیف گروهی جهت برای بیمه نامه های گروهی خودروهای سازمان ها ، شرکت ها ، نهادها ، و پرسنل آن ها
  • تخفیف جهت اعضای هیأت علمی دانشگاه

نکته: فقط یکی از تخفیفات گروهی قابل استفاده می باشد.(تخفیف صفر همزمان قابل ارائه می باشد)