%d8%b9%d9%854

بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان

این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان که ناشی از قصور یا سهل انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می دهد. در نظر داشته باشید بافت شهری، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهای گذشته در تعیین حق بیمه موثر می باشد.