ماده ۷ آیین نامه ۸۱

ماده ۷- مؤسسات بیمه موظفند در رشته‌هایی كه شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه دارد بیمه‌نامه‌های خود را با رعایت آن شرایط صادر نمایند و در رشته هایی كه فاقد شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه است شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های خود را بر اساس مجوز بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران یا كلوزهای متعارف بین‌المللی صادر نمایند.

انواع خدمات قابل ارائه در بيمه پارسیان در رشته هاي مختلف بيمه كه در موضوع فعاليت ذكر شده اند عبارتند از :

بیمه اشخاص

بیمه اموال