خطرات تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر آتش سوزی ، انفجاروصاعقه تحت پوشش قرار می گیرد که تعریف هریک از آنها با توجه به ‏شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی به شرح ذیل می باشد:‏
‏۱- آتش : مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد .
‏۲- صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید .
‏۳- انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .‏

خسارت و هزینه های قابل تامین در بیمه نامه های آتش سوزی

• بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است : ‏
‏۱- خسارتهای مستقیم ناشی ازخطرات تحت پوشش
‏۲- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می گیرد.
‏۳- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته ‏باشد ‏

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی

۱- زلزله و آتشفشان

۲- سیل : خسارت وارده به مورد بیمه دراثر طغیان رودخانه ها و یا جریان های آب خارج ازمسیرطبیعی خود بعلت ریزش باران بوجود آید ‏تحت پوشش است. بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به ‏حصارها و خسارت ناشی از جزر و مد .

‏۳- طوفان

‏۴- سقوط هواپیما و هلی کوپتر

‏۵- خطر ترکیدن لوله آب : ‏
در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد ‏و معمولا خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزقابل پرداخت می باشد .

‏۶- خطر ضایعات آب برف و باران : خطر ضایعات آب برف و باران یکی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد که خسارات وارد ‏در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.

‏۷- دزدی با شکست حرز: ( فقط مسکونی)

‏۸- شکست شیشه : ‏
خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شکست شیشه که ناشی از آتش سوزی ‏نباشد ،بیمه می گردد. برای پوشش این خطر لازم است از محل مورد بیمه قبل از صدور بازدید بعمل آید. شیشه هایی تحت پوشش شکست شیشه ‏قرار می گیرد که ضخامت آن از ۶/۰ میلی متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و می بایست تحت پوشش خطر اصلی در بیمه نامه آتش سوزی ‏قرار گیرند. اگر ساختمان تحت پوشش بیمه آتش سوزی نباشد شیشه ها را نمی توان تحت پوشش خطر فوق قرار داد.

‏۹- اعتصاب ، شوب و بلوا : ‏
پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان ‏پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال ‏شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .

‏۱۰- خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی : با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی ‏شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها و ماشین آلاتی که بعنوان ‏ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند ، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.‏

خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت ‏بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی ‏گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، خسارات وارد به مورد بیمه ناشی از خطرات تبعی یا ‏اضافی تحت پوشش را پرداخت نماید . ‏


معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای ‏فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگربا دریافت ‏حق بیمه اضافی و در نظر گرفتن فرانشیزمناسب برای آن . بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از ‏این خطرات ، نرخ حق بیمه آن به نرخ بیمه سه خطر اصلی اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .‏