سفارش آنلاین بیمه مسئولیت مدنی عمومی

 • مشخصات بیمه گزار

 • نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی
 • ادرس- کد پستی- تلفن ثابت
 • در صورتی که شرکت حقوقی می باشد: شناسه ملی - کد اقتصادی- شماره ثبت-تاریخ ثبت ذکر شود
 • مشخصات فعالیت

 • شماره قرارداد پیمانمدت قرارداد پیمان 
  افزودن یک ردیف جدید
 • شیفتساعت کاری ازساعت کاری تاتعداد نفر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • حداقلحداکثر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق بیمه ای

 • لطفا مشخصات بیمه ای سال قبل در صورت وجود را ثبت نمایید. اگر دارای خسارت می باشد تاریخ و نوع خسارت ذکر شود
 • تعهدات بیمه نامه

 • بصورت پیش فرض
 • چند نفر؟
 • حداکثر تعهد هزینه پزشکیبرای چند نفر(در طی دوره) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • حداکثر تعهد خسارت مالیچند برابر(در طی دوره) یا تا سقف؟ 
  افزودن یک ردیف جدید