سفارش آنلاین بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک در قبال کودکان

 • مشخصات بیمه گزار

 • نام و نام خانوادگی مدیر مهدکودک
 • ادرس کامل - کد پستی
 • مشخصات و امکانات مهد کودک

 • چند نفر
 • مثال: تعداد کودکان 1.5تا3سال = 5
  تعداد شیرخواران4-18ماه1.5تا3سال3تا5سال5تا6سالمربیمراقب 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مساحت استخر ذکر گردد- عنوان سایر تجهیزات و وسایل بازی ذکر شود
 • تعداد اردوها در طول سال
  تعداد اردوهای داخل شهرتعداد اردوهای خارج شهر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • در صورت انتخاب بله مشخصات مربیان را ذکر نمایید
  نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق خسارتی

 • شماره بیمه سال قبل- شرکت بیمه قبلی - درصورت وقوع خسارت نوع و تاریخ حادثه ذکر گردد
 • میزان تعهدات

 • مبلغ هزینه پزشکی از یک میلیون تومان تا 10%دیه ماه عادی
 • برای چند نفر؟