سفارش آنلاین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)

 • مشخصات بیمه گزار

 • نام شرکت یا نام و نام خانوادگی
 • در صورت شرکت حقوقی شناسه ملی-کد اقتصادی و شماره ثبت درج گردد.
 • در صورت شرکت حقوقی شناسه ملی-کد اقتصادی و شماره ثبت درج گردد.
 • نشانی دقیق:استان -شهر و ... - کدپستی
 • مدت بیمه نامه

 • تاریخی که مد نظر دارید بیمه صادر و شروع شود
 • تاریخی که میخواهید بیمه منقضی گردد.که مدت بیمه بر اساس این تاریخ تنظیم می گردد. یکساله-6ماهه-3ماهه و ...
 • مشخصات فعالیت

 • نشانی دقیق:استان -شهر و ... - کدپستی
 • در صورتی که پاسخ مثبت است تعداد نیروی کار شاغل در محل اجرای کار را با احتساب تعداد کارکنان پیمانکار مشخص فرمایید.
 • مشخصات نیروی کار

 • بی نام یا بانام - بانام مشمول تخفیف می گردد در صورت صدور بیمه بی نام حتما محل فعالیت باید مشخص گردد
 • تعداد نفرات و نوع فعالیت به تفکیک ذکر گردد
 • شماره شیفتساعت شروعساعت خاتمهتعداد نفرات شیقت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق خسارت

 • تعهدات مورد درخواست جهت کارکنان

 • محرم - رجب- ذی القعده - ذی الحجه
 • برای چند نفر هزینه فوت
 • در صورتیکه در خواستی خارج از این مبالغ دارید اعلام نمایید
 • برای چند نفر هزینه پزشکی
 • پوششهای تکمیلی مورد درخواست

 • زمانیکه خسارتی بیشتر از یک دیه به کارکنان بیمه گر وارد گردد شرکت بیمه تا سقف تعهد درخواستی خسارت را می پردازد. حداکثر تعهد برابر با یک دیه ماه عادی هر سال
 • در صورت انتخاب پوشش شماره 10 تکمیل گردد.حداکثر تا سقف 2.000.000.000ریال (معادل 10سال حقوق کارگر)
 • در صورت تکمیل پوشش شماره 12