مجتمع های مسکونی بالای ۴ واحد شامل این دو بیمه نامه می گردند.