مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان

 • مشخصات بیمه گزار

 • مالک استخر یا شرکت حقوقی
 • در صورتیکه بیمه گزار شرکت حقوقی می باشد.مشخصات شناسه ملی-کد اقتصادی-شماره ثبت نیز اینجا نوشته شود.
 • مشخصات استخر

 • در صورتیکه پاسخ مثبت می باشد ذکر مشخصات آن ها الزامیست.
 • در صورتیکه پاسخ سوال قبل مثبت باشد تکمیل گردد
  نام و نام خانوادگی ناجی غریقکد ملی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق بیمه ای

 • شماره بیمه نامه سال قبل - نام بیمه گر قبلی - امار خسارت سه سال گذشته تا کنون؟
 • تعهدات مورد درخواست

 • محرم - رجب- ذی القعده - ذی الحجه
 • برای چند نفر
 • برای چند نفر هزینه پزشکی
 • جهت اضافه نمودن چند فایل بر روی گزینه انتخاب فایل کلیک کنید.(امکان انتخاب چندگانه وجود دارد)
  فایل ها را به اینجا بکشید