مدیران مجموعه های ورزشی

 • مشخصات بیمه گزار

 • نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه/ نام باشگاه
 • مشخصات مجموعه ورزشی

 • نفر
 • (متر مربع)
 • لطفا در هر ستون بصورت تفکیکی مشخصات مربوطه را ثبت نمایید
  نام رشته ورزشیمساحت سالن/فضای ورزش(مترمربع)حداکثر ظرفیت ورزشکاران(نفر)حداکثر ظرفیت تماشاچیان(نفر)ساعت شروع سانسساعت پایان سانس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق بیمه ای و خسارت

 • شماره بیمه نامه سال قبلنام بیمه گر قبلیتاریخ انقضا 
  افزودن یک ردیف جدید
 • تاریخ حادثهتعدادنوع حادثه(فوت/نقص عضو و ...)مبلغ خسارت(ریال)علت/مقصر حادثه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • میزان تعهدات

 • محرم - رجب- ذی القعده - ذی الحجه
 • برای چند نفر هزینه فوت
 • برای چند نفر هزینه پزشکی