سفارش آنلاین مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

 • مشخصات بیمه گزار

 • نام و نام خانوادگی / نام شرکت
 • در صورتی که شرکت حقوقی می باشد.شناسه ملی-کد اقتصادی-شماره ثبت و تاریخ ثبت ارسال شود
 • نشانی دقیق-کد پستی
 • مدت بیمه نامه

 • چند روز ؟ چند ماه ؟ یا 1سال. تاریخ شروع و خاتمه فعالیت را ذکر نمایید
 • مشخصات عمومی فعالیت

 • در صورتی که فقط در مرحله نماکاری و نازک کاری هستید فرم مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(غیر ساختمانی ) را تکمیل نمایید.
 • حداقل و حداکثر نیرو را ذکر کنید.
 • سوابق خسارت

 • شماره بیمه نامه- تاریخ انقضا-نام بیمه گر قبلی و چنانچه خسارتی وجود داشته ذکر گردد.
 • مشخصات بنا

 • اگر دارای زیر زمین است تعداد طبقات آن را ذکر کنید
 • 1-متراژ زیر بنای در حال تخریب 2 - مساحت زمین 3- تعداد طبقات ساختمان در حال تخریب
 • اگر در مرحله گود برداری هستید تکمیل نمایید
 • مشخصات همسایگان

 • در صورت انجام مرحله تخریب و گودبرداری همسایگان شمال - جنوب - شرق - غرب به تفکیک در ردیفها نوشته شود
  همسایهنوع کاربریسال ساختنوع اسکلتفاصله تا محل گودبرداریدر صورت عدم وجود ساختمان عرض گذر مربوطه را مشخص نمایید 
  افزودن یک ردیف جدید
 • تعهدات مورد درخواست جهت کارکنان

 • ماه های حرام: محرم - رجب- ذی القعده - ذی الحجه
 • در صورتی که پیشنهاد دیگری دارید اعلام نمایید.
 • از بین مجموع نیروی کار چند نفر جهت پوشش فوت تحت پوشش باشند؟
 • از بین مجموع نیروی کار چند نفر جهت پوشش هزینه پزشکی تحت پوشش باشند؟
 • حداکثر تعهد خسارت مالیچند برابر 
  افزودن یک ردیف جدید