سفارش آنلاین مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

  • مشخصات بیمه گزار

  • لطفا نشانی و تلفن ثابت ثبت گردد
  • نوع فعالیت و تخصص

  • سالانه - 6 ماهه ؟
  • در صورت انتخاب سایر شرح دهید
  • نام مطبآدرسکدپستیتلفن 
    افزودن یک ردیف جدید
  • چند نفر ؟(بر اساس مضربی از دیه ماه حرام محاسبه می گردد. چند نفر می خواهید تحت پوشش قرار گیرند؟)