اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل
استهلاک : اتومبيلهاي مورد بيمه پس از 5 سال استفاده و کاربري دچار استهلاک مي شوند  و در چنين شرايطي ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قيمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت براي تطبيق هزينه لوازم نو با هزينه  لوازم آسيب ديده که جنبه مستعمل پيدا نموده رقمي بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر  مي شود .

فرانشیز:

قسمتی از مبلغ خسارت که میزان آن در ذیل تعیین شده است به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود و از خسارت کسر خواهد شد.

* خسارت اول 10 % مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال

* خسارت دوم 20 % مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال

* خسارت سوم 30 % مبلغ خسارت حداقل 1.500.000 ریال

* فرانشیزهای فوق برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها در تاریخ حادثه کمتر از 3 سال یا سن آنها کمتر از 25 سال می باشد به ترتیب معادل 20%، 30% و 40% می باشد.

* فرانشیز خسارت شکست شیشه معادل 20 % مبلغ خسارت )حداقل 50.000 ریال(

* فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی معادل 20 % مبلغ خسارت

* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث )به جز سرقت( معادل 10 % مبلغ خسارت

* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته باشد، و مدارک کافی جهت تعقیب مقصر نیز فراهم گردد، 5% و

حداقل به میزان 500.000 ریال می باشد