%d9%85%d8%b324

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی در قبال مراجعین

این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها را ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ طبق رای مراجع قضایی و تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران می نماید.