اعلام نکات لازم جهت صدور بیمه نامه آتش سوزی

۱-در مواردی که خطرات شکست شیشه و سرقت با شکست حرز مورد درخواست بیمه گذار باشد نماینده موظف است مشخصات شیشه ها شامل نوع، قطر و ابعاد و صورت ریز و ارزش تفکیکی اثاثیه را از بیمه گذار دریافت و به همراه فرم پیشنهاد جهت بازدید به واحد صدورخود تحویل نمایند.

۲-در صورت تغییر آدرس و نیاز به بازدید ، باید نامه درخواست تغییر آدرس از طرف بیمه گذار یا نماینده به همراه کپی بیمه نامه مربوطه ارسال تا نسبت به بازدید از محل جدید اقدام گردد.

۳-در صورت افزایش سرمایه بیمه نامه و نیاز به بازدید مجدد باید نامه درخواست افزایش سرمایه از طرف بیمه گذار یا نماینده به همراه کپی بیمه نامه ارسال تا نسبت به بازدید اقدام گردد.

۴-در صورت درخواست نرخ، درخواست باید بصورت نامه کتبی به همراه شماره و تاریخ(نه فقط برگه پیشنهاد) برای مدیریت بیمه های آتش سوزی ارسال گردد

۵-در زمان صدور بیمه نامه تلفن همراه و کد ملی بیمه گذار ، همچنین کد پستی محل مورد بیمه ) شماره بدنه کنتور) می بایستی حتما ذکر گردد.