بیمه عمر انفرادی

در صورتیکه بیمه گزار مادر باشد برای کودکان زیر18سال گواهی رضایت سرپرست(پدر,جد پدری, قیم) اجباری است.

بیمه عمر خانواده