این بیمه نامه مناسب چه گروه هایی است ؟

۱-کارفرمایان واحد های تولید،خدماتی، صنعتی.

۲-کارفرمایان یا پیمانکاران پروژه های عمرانی مانند راهسازی، سد سازی و …. .

۳-کارفرمایان یا پیمانکاران بازسازی ساختمان (بدون نیاز به تخریب کامل و احداث دوباره).

۴-سازندگان ساختمان که در مرحله نازک کاری یا نماکاری باشند.

همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری ‏و سایرین را نیز در خواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های مسئولیت بی نام بودن آنهاست. همچنین شما می توانید با ‏پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید. همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل ‏باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد.‏

این بیمه نامه میتواند به دو صورت صادر شود:‏

۱- با نام : کارفرما تعداد و اسامی کارکنان را اعلام مینماید و از ۱۰% تخفیف بیمه نامه با نام استفاده میکند. ‏

‏۲- بی نام: کارفرما تعداد دقیق کارکنان خود اعم از ثابت و متغیر را به بیمه گر اعلام و بیمه گر با توافق دو جانبه تعداد ‏مشخصی را تحت پوشش قرار میدهد.‏

متاسفانه اشتباه فوق منجر به اشتباه رایجی در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما شده که در صورت خسارت اغلب ‏کارفرمایان،خسارت خود را کامل دریافت نمیکنند.‏

بعضی از بیمه گذاران و حتی بیمه گران با توجه به اشتباه فوق و فرض اینکه بیمه نامه بی نام است ،تعداد صحیح کارکنان ‏بیمه گذار را اعلام نمیکنند که البته این موضوع باعت کاهش حق بیمه میشود لیکن در صورت بروز خسارت ،علی ‏الخصوص خسارت دیه ،برای دریافت خسارت  بیمه گذار میبایست لیست تامین اجتماعی زمان خسارت خود را به شرکت ‏بیمه ارائه کند.‏

 

نکته ای مهم با ذکر مثال:

فرض کنیم شرکتی ۱۵ کارگر در لیست خود دارد و از نماینده بیمه تقاضای صدور بیمه نامه بی نام برای ۵ نفر را ‏دارد،بیمه نامه چگونه صادر میشود؟

صدور بیمه نامه به صورت صحیح اینگونه است که:

نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکتد و در آن قید میشود تعداد ‏کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار ۱۵ نفر است و در جدول پوششها برای ۵ نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در ‏نظر میگیرد.‏

صدور بیمه نامه به شکل غلط آن اینگونه است:

نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکند و در آن قید میشود تعداد کارکنان ‏ثابت و متغیر بیمه گذار ۵ نفر است و در جدول پوششها برای ۵ نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر ‏میگیرد.

مبلغ حق بیمه این بیمه نامه به نسبت بیمه قبلی کمتر است اما فرض کنید خسارت دیه ای به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ‏اتفاق میفتد و کارفرما از شرکت بیمه تقاضای پرداخت خسارت را دارد. ‏

کلیه مدارک به همراه لیست تامین اجتماعی به شرکت بیمه تحویل میشود ، از آنجاییکه تعداد نفرات بیمه شده در قرارداد بیمه ‏‏۵ نفر و تعداد نفرات لیست تامین اجتماعی ۱۵ نفر است ،شرکت بیمه به بیمه گذار اعلام مینماید با توجه به کم بیمه شدگی ‏،پرداخت خسارت مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه شده و تنها ۱/۳ خسارت قابل پرداخت خواهد بود چون نسبت تعداد بیمه شده ‏به تعداد واقعی ۵ به ۱۵ است.‏

این اشتباه یکی از رایجترین اشتباهات کارفرمایان محترم است که به دلایل مختلف اتفاق میفتد ، گاهی اوقات برای پرداخت ‏حق بیمه کمتر و مواقعی به علت نداشتن آگاهی از قوانین

‏پوششهای اصلی این بیمه نامه براساس دیه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات برای هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه خواهد بود.

چه پوششی مناسب است؟

بیمه نامه مسئولیت،خصوصا” مسئولیت کارفرما از یک پوشش پایه تشکیل شده است و یک سری پوشش اضافی.‏

پوشش پایه به خودی خود ،مسئولیت کارفرما را تحت پوشش قرار میدهد ، اما خریداری این پوشش به تنهایی جابگوی نیاز ‏کارفرما نیست ،برای درک بهتر پوشش اضافی و کابرد آنها را در بخشهای بعد توضیح خواهیم داد.

پوشش های فرعی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱- دیه دوم

۲- ماموریت‌های خارج از کارگاه

۳- اماکن وابسته به کارگاه(رایگان)

۴- پوشش ایاب و ذهاب کارکنان با وسائل نقلیه معین

۵-حوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی در محل تحت پوشش بیمه نامه

۶- مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان

۷- مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور در قبال کارکنان

۸- پرداخت خسارت فوت و نقص عضو کارکنان دون رای دادگاه

۹- جبران هزینه های پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه

۱۰- مطالبات تبصره یک ماده ۶۶ تامین اجتماعی ( برای یک نفر و در طی دوره)

۱۱- جبران هزینه های پزشکی برای شخص بیمه گزار , مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در محدوده فعالیت مندرج در بیمه نامه

۱۲- صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در محدوده فعالیت مندرج در بیمه نامه

۱۳- مابه التفاوت افزایش دیات بیمه نامه تا یک سال از تاریخ انقضا بیمه نامه

۱۴ -پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان

۱۵- حوادث غیر مرتبط با فعالیت مندرج در بیمه نامه

۱۶- افزایش ۲۰% تعداد کارکنان(ویژه بیمه نامه های بی نام)

۱۷- اهمال غیر عمدی کارکنان

۱۸- مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص مهندسان ناظر , مشاور, مجری و پیمانکاران طرف قرارداد

۱۹- مسئولیت مهندسان ناظر و مشاور و پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال اشخاص ثالث